Навигация
Модул Справки

Модул Справки Модул Справки предоставя възможност за извършване на анализационна и статистическа дейност, чрез различни видове справки. Статистическите данни за справките могат да бъдат извличани в зависимост от различни критерии. Групираните данни от системата се представят за анализ в табличен вид, като за някои справки се предоставят и графики онагледяващи данните. Всяка една генерирана справка може да бъде разпечатана. Модулът е изцяло опционален за системата. Той служи единствено за улесняване на анализа на извършената дейност от пункта.

Модулът предоставя специфични видове под-модули за справки, които онагледяват различни аспекти от данните въведени в PurPur.

Повечето под-модули се предлагат в две разновидности, които са обвързани с вида на дейността на пункта - с физически клиенти или с юридически клиенти. Данните в справките в тези разновидности на под-модулите са за конкретната дейност.


Справка за изкупени материали

Този вид справки предоставят информация относно всички видове материали, които изкупвателният пункт е получил. В този под-модул генерираните справки предоставят данни за извършените покупки по отделно или обобощено по вид на материала. Информацията може да бъде представена в табличен и графичен вид, както и да бъде предоставена на хартиен носител.

Вид дейност

 • Физически клиенти
 • Юридически клиенти

Критерии за съставяне на справка

 • Материал
 • Клиент
 • Сметка №
 • Начална дата
 • Крайна дата
Таблично представяне на данните

 • Клиент
 • Материал
 • Мярка
 • Количество
 • Единична цена
 • Единична цена
 • Обща стойност на изкупения материал
 • Удържан 10% данък (само за физически клиенти)
 • Дата на изкупуване


Графично представяне на данните

 • Обобщена справка за извършени покупки по материали и общата им стойност.

Генериране на справки

 • Обща справка за изкупени материали
  • Вид на справката: дневна, седмична, месечна, за материал, за клиент, за сметка №, друга (съвкупност между няколко критерия)
  • Съдържание на справката: единичните изкупвателни дейности, с данните от "Таблично представяне на данните"
  • Сумиране на общото количество по: единична цена, обща стойност на изкупуване, удържан данък (само за физически клиенти).
 • Справка по групирани материали
  • Вид на справката: дневна, седмична, месечна, за клиент, за сметка №, друга (съвкупност между няколко критерия)
  • Съдържание на справката: групирани данните от "Таблично представяне на данните" по материал, издаден материал, общо количество и обща стойност
  • Сумиране на общото количество по: изкупено количество и обща стойност
  • Графично представяне на материалите по изкупени количества
  • Графично представяне на материалите по обща стойност
 • Справка по обобщени групирани материали
  • Вид на справката: дневна, седмична, месечна, за клиент, за сметка №, друга (съвкупност между няколко критерия)
  • Съдържание на справката: групирани данните от "Таблично представяне на данните" по материал, издаден материал, общо количество и обща стойност.
  • В изчислените данни са включени и покупките на материали явяващи се подкатегории (т.е. материали с 8 цифрен код), без те да са представени като отделна група в справката.
  • Сумиране на общото количество по: изкупено количество и обща стойност

Справка за изкупени материали – автомобили

Този вид справки е подобен на предходния, като тук се предоставя информация относно конкретен материал - МПС, и съпътстващато го специфична информация. В този под-модул генерираните справки предоставят данни за извършените покупки по отделно или обобощено за МПС. Информацията може да бъде представена в табличен вид, както и да бъде предоставена на хартиен носител.

Вид дейност

 • Физически клиенти
 • Юридически клиенти

Критерии за съставяне на справка

 • Собственик
 • Клиент
 • Сметка №
 • Регистрационен №
 • Начална дата
 • Крайна дата

Таблично представяне на данните

 • Клиент
 • Материал
 • Мярка
 • Количество
 • Единична цена
 • Обща стойност
 • Удържан 10% данък (само за физически клиенти)
 • Дата на изкупуване
 • МПС вид
 • марка
 • модел
 • цвят
 • регистрационен №
 • рама №
 • двигател №
 • собственик
 • удостоверение №Генериране на справки

 • Обща справка за изкупени материали - автомобили
  • Вид на справката: дневна, седмична, месечна, за материал, за клиент, за сметка №, друга (съвкупност между няколко критерия)
  • Съдържание на справката: единичните изкупвателни дейности, с данните от "Таблично представяне на данните"
 • Справка по групирани материали
  • Вид на справката: дневна, седмична, месечна, за клиент, за сметка №, друга
  • Съдържание на справката: групирани данните от "Таблично представяне на данните" по материал, издаден материал, общо количество и обща стойност
  • Сумиране на общото количество по: изкупено количество и обща стойност

Годишна справка

Годишната справка е предоставена за улесняване на счетоводството на изкупвателния пункт, като за целта предоставя годишни данни за извършената дейност. Данните се групират и сумират за всеки един клиент на пункта по отделно, като по този начин се предоставя информация за изплатените на лицето суми и удържани данъци. Информацията може да бъде представена в табличен вид, както и да бъде предоставена на хартиен носител.

Вид дейност

 • Физически клиенти

Критерии за съставяне на справка

 • Година

Таблично представяне на данните

 • Клиент
 • ЕГН
 • Адрес на клиент
 • Обща стойност на изкупените материали от клиента за годината
 • Общ удържан данък за годината от клиента

Генериране на справки

 • Справка за изплатени доходи на физически лица през дадена година
  • Вид на справката: годишна
  • Съдържание на справката: данните от "Таблично представяне на данните"
  • Сумиране на общото количество по: обща стойност на изкупените материали от всички лица и на удържания данък за всички лица

Справка за извършена дейност за седмица

Този вид справки предоставят информация относно извършената дейност на изкупвателния пункт за определена седмица. В под-модула генерираните справки предоставят данни за стойността и количеството на извършените покупки за седмица, обобощени по вид на материала. Информацията може да бъде представена в табличен и графичен вид.

Вид дейност

 • Физически клиенти
 • Юридически клиенти

Критерии за съставяне на справка

 • Материал
 • Клиент
 • Ден от седмицаТаблично представяне на данните

 • Материал
 • Обща сума
 • КоличествоГрафично представяне на данните

 • Обобщена справка за извършена дейност за седмица по обща стойност на изкупени материали.
 • Обобщена справка за извършена дейност за седмица по количества на изкупени материали.

Справка за извършена дейност за месец

Този вид справки предоставят информация относно извършената дейност на изкупвателния пункт за определен месец. В под-модула генерираните справки предоставят данни за стойността и количеството на извършените покупки за месец, обобощени по вид на материала. Информацията може да бъде представена в табличен и графичен вид.

Вид дейност

 • Физически клиенти
 • Юридически клиенти

Критерии за съставяне на справка

 • Материал
 • Клиент
 • Месец
 • ГодинаТаблично представяне на данните

 • Материал
 • Обща сума
 • КоличествоГрафично представяне на данните

 • Обобщена справка за извършена дейност за месец по обща стойност на изкупени материали.
 • Обобщена справка за извършена дейност за месец по количества на изкупени материали.

Справка за извършена дейност за година по месеци

Този вид справки предоставят информация относно извършената дейност на изкупвателния пункт за определен период от години представени по месеци. В под-модула генерираните справки предоставят данни за стойността и количеството на извършените покупки обобощени по месеци за година. Информацията може да бъде представена в табличен и графичен вид.

Вид дейност

 • Физически клиенти
 • Юридически клиенти

Критерии за съставяне на справка

 • Материал
 • Клиент
 • Ден от седмицаТаблично представяне на данните

 • Година
 • Месец
 • Обща сума
 • КоличествоГрафично представяне на данните

 • Справка за изкупени материали за година по месеци - обща стойност на материали.
 • Справка за изкупени материали за година по месеци - количество изкупени материали.

Визуален изглед от модулитe

Информация - PurPur

PurPur Последна версия: 3.3.1
От дата: 08.10.2017


Модули


Новини

02. 04. 2018
Разширен е спектърът на поддържаните версии на Microsoft SQL бази данни от PurPur 3.3.1. (Подробности)
08. 10. 2017
Налична е новата версия на PurPur 3.3.1, с разширена функционалност. (Подробности)
01. 04. 2013
Сайтът на ПОкупко-ИЗКупвателния софтуер - PurPur, вече е лесно откриваем в интернет с www.google.bg.

Още новини

Статистика

Locations of visitors to this page

BGtopchat-image
Задайте ни въпрос!