Навигация
Модул Изкупуване от физически клиенти

Модул Изкупуване от физически клиенти Модул Изкупуване от физически клиенти предоставя основната функционалност на системата, която е свързана с дейността на пункта. Чрез този модул се предоставя възможност за управление на покупко-изкупвателна дейност, както и издаване на необходимите съпътстващи документи по приемане на материали от физически лица. Модулът управлява базата данни свързана с извършената дейност на пункта. Функционалността предоставена от модулът се разделя на частично базова и частично опционална за системата.


Възможности на модула

Характеристика на покупко-изкупвателна сметка

 • Сметка № (нова или съществуваща)
 • Дата
 • Материал
 • Мярка
 • Количество
 • Единична цена
 • Обща стойност
 • Удържан 10% данък
 • КлиентАко изкупеният материал е ИУМПС, се предоставят допълнително следните полета, които го характеризират:
 • Удостоверение №
 • МПС вид
 • Марка
 • Модел
 • Цвят
 • Регистрационен №
 • Рама №
 • Двигател №
 • Собственик


Забележка: Полетата Сметка №, Дата, Обща стойност, Удържан 10% данък и Удостоверение № се изчисляват и въвеждат автоматично от системата.

Забележка: Номерата на полетата Сметка № и Удостоверение № в този модул са независими от аналогичните полета в Модул Изкупуване от юридически клиенти.

Функционалност при избор на клиент/собственик в покупко-изкупвателна сметка
 • Търсене на въведен клиент в базата данни по ЕГН или по номер на лична карта.
 • Избор на клиент от списък с всички въведени физически клиенти.
 • Автоматично позициониране в списъка с клиенти по въведени начални букви от името на физическия клиент.
 • Добавяне на нов физически клиент в базата данни и след това автоматичния му избор.

Базова функционалност

 • Добавяне на покупко-изкупвателна сметка
 • Редактиране на покупко-изкупвателна сметка
 • Изтриване на покупко-изкупвателна сметка
 • Търсене на покупко-изкупвателна сметка
 • Табличен преглед на покупко-изкупвателни сметки
 • Генериране на документи

Опционална функционалност

 • Добавяне на покупко-изкупвателна сметка с ИУМПС
 • Редактиране на покупко-изкупвателна сметка с ИУМПС
 • Генериране на документи съпровождащи покупко-изкупвателна сметка с ИУМПС
 • Генериране на справки

Критерии за търсене

 • Материал
 • Клиент
 • Сметка №
 • Начална дата
 • Крайна дата
Таблично представяне на данните

 • Клиент
 • Материал
 • Мярка
 • Количество
 • Единична цена
 • Обща стойност
 • Удържан 10% данък
 • Сметка №
 • Дата


Генериране на документи

 • Договор за доставка на скрап
 • Покупко-изплащателна сметка
 • Декларация
 • Удостоверение - Образец № 1 по чл. 19, ал. 1 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства

Генериране на справки

 • Обща справка за изкупени материали
  • Вид на справката: дневна, седмична, месечна, за материал, за клиент, за сметка №, друга (съвкупност между няколко критерия)
  • Съдържание на справката: единичните изкупвателни дейности, с данните от "Таблично представяне на данните"
  • Сумиране на общото количество по: изкупено количество, единична цена, обща стойност на изкупуване, удържан данък.
 • Справка по групирани материали
  • Вид на справката: дневна, седмична, месечна, за клиент, за сметка №, друга (съвкупност между няколко критерия)
  • Съдържание на справката: групирани данните от "Таблично представяне на данните" по материал, издаден материал, общо количество и обща стойност
  • Сумиране на общото количество по: изкупено количество и обща стойност
  • Графично представяне на материалите по изкупени количества
  • Графично представяне на материалите по обща стойност
 • Справка по обобщени групирани материали
  • Вид на справката: дневна, седмична, месечна, за клиент, за сметка №, друга (съвкупност между няколко критерия)
  • Съдържание на справката: групирани данните от "Таблично представяне на данните" по материал, издаден материал, общо количество и обща стойност.
  • В изчислените данни са включени и покупките на материали явяващи се подкатегории (т.е. материали с 8 цифрен код), без те да са представени като отделна група в справката.
  • Сумиране на общото количество по: изкупено количество и обща стойност

Визуален изглед от модула

Информация - PurPur

PurPur Последна версия: 3.3.1
От дата: 08.10.2017


Модули


Новини

02. 04. 2018
Разширен е спектърът на поддържаните версии на Microsoft SQL бази данни от PurPur 3.3.1. (Подробности)
08. 10. 2017
Налична е новата версия на PurPur 3.3.1, с разширена функционалност. (Подробности)
01. 04. 2013
Сайтът на ПОкупко-ИЗКупвателния софтуер - PurPur, вече е лесно откриваем в интернет с www.google.bg.

Още новини

Статистика

Locations of visitors to this page

BGtopchat-image
Задайте ни въпрос!