Навигация
PurPur: автоматизиран покупко-изкупвателен процес

PurPur

PurPur представлява покупко-изкупвателен софтуер предназначен за изкупвателни пунктове, чиято основна дейност е изкупуване на вторични материали, скрап и суровини, както от физически така и от юридически лица.

Софтуерът предлага удобен и интуитивен интерфейс за работа, като покрива всички законови нужди за извършване на дейността на изкупвателен пункт.

С PurPur бързо и лесно се въвеждат данни за видове изкупувани материали, клиенти и извършени покупко-изкупвателни дейности.

PurPur автоматизира процеса на издаване на необходимите документи наложени от българското законодателство, свързани с дейността на пункта. Оформлението на документите спазва законовите изисквания.

PurPur предлага гъвкави средства за анализиране на осъществената дейност от пункта, чрез създаване на различни графични и таблични справки.

PurPur осигурява безопасност на данните, чрез тяхното управление (архивиране и възстановяване).

Възможности

 • Конфигурация на приложението
 • Управление и манипулация на видовете изкупувани материали - съгласно Наредба № 3 от 01.04.2004 г. за класификация на отпадъците на Министерството на околната среда и водите
 • Управление и манипулация на данните за клиентите
  • Физически клиенти
  • Юридически клиенти
 • Генериране и издаване на следните документи отнасящи се за физически клиенти
  • Договор за доставка на скрап
  • Покупко-изплащателна сметка
  • Декларация
  • Удостоверение - Образец № 1 по чл. 19, ал. 1 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства
 • Генериране и издаване на следните документи отнасящи се за юридически клиенти
  • Договор за доставка на скрап
  • Приемо-предавателен протокол
  • Декларация
  • Сертификат за произход на отпадъци от черни и цветни метали - Образец № 2 към чл. 39, ал. 4 от ЗУО
  • Удостоверение - Образец № 1 по чл. 19, ал. 1 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства
 • Извършване на различни видове справки, като всяка от тях може да бъде конфигурирана по различни критерии (изходящ номер, материал, клиент, времеви период и др.). В справките се разграничава дейността свързана с различните видове клиенти (физически и юридически клиенти). Видовете справки се разделят на следните основни групи:
  • Обща справка за изкупени материали
  • Справка по групирани материали
  • Справка за изкупени материали – автомобили
  • Годишна справка
  • Справка за извършена дейност за седмица
  • Справка за извършена дейност за месец
  • Справка за извършена дейност за година по месеци
 • Графично представяне на данните от Справка по групирани материали
 • Поддържане на няколко каси – удобно за различни обекти и офиси
 • Управление на базата данни - за по-голяма сигурност и предотвратяване на загуба на въведените данни, се предоставят следните операции
  • Пълно архивиране на базата данни
  • Пълно възстановяване на базата данни
  • Частично архивиране на базата данни
  • Частично възстановяване на базата данни
  • Изтриване на базата данни

Какво е PurPur?

PurPur е софтуерно приложение изцяло разработено на езика Java, което използва релативна база данни. Приложението е конструирано от различни модули, които са лесно конфигурируеми и интуитивни за използване. Съвкупността от всички модули на приложението, покрива работния процес на изкупвателен пункт за вторични суровини.

Наименованието на PurPur идва от английски език, като абревиатурата е съкращение на PURchase-PURchase. На български език наименованието може да се преведе като ПОкупко-ИЗКупуване, от където идва и абревиатурата на български език на PurPur - ПоИзк.

Началото на разработване на PurPur е поставено през пролетта на 2007 година, по молба на собственици на изкупвателен пункт с цел автоматизиране на работния процес. От тогава до сега приложението постоянно се развива и усъвършенства, като усилено се работи в посока за предоставяне на всякакъв вид удобства на потребителите на системата.

Защо да използваме PurPur:

 • Искате да автоматизирате процеса на работа във Вашия пункт.
 • Вие също искате да ускорите процеса на издаване на Покупко-изкупвателни сметки и прилежащи документи.
 • PurPur позволява въвеждането на данни да се извършва от няколко каси по едно и също време.
 • Да се избегне натрупване на опашка от клиенти, докато ръчно попълвате данните на всеки клиент и вида на предадения от него материал.
 • Необходими са Ви различни видове справки за извършената дейност през деня, седмицата, месеца, годината и т.н. за да ги анализирате.
 • PurPur извършва вместо Вас събиране, групиране и обобщаване на данните за по-бързо и лесно анализиране.
 • PurPur предоставя освен таблично и графично представяне на данните за извършване на анализ.
 • Нужно Ви е да издадете повторно, вече издаден от Вас документ.
 • С помощта на PurPur се осигурява и безопасност на въведените данни, чрез тяхното пълно архивиране и възстановяване по всяко време. Предоставя се и възможност за поддържане на резервна база данни, в която от време на време да се въвеждат, новите данни от оригиналната база, чрез функционалността на частичното архивиране и частично възстановяване.

 • Защото е внедрена и успешно изпитана в дейността на пунктове в цялата страна от 11 години.

Информация - PurPur

PurPur Последна версия: 3.3.1
От дата: 08.10.2017


PurPur


Модули


Новини

02. 04. 2018
Разширен е спектърът на поддържаните версии на Microsoft SQL бази данни от PurPur 3.3.1. (Подробности)
08. 10. 2017
Налична е новата версия на PurPur 3.3.1, с разширена функционалност. (Подробности)
01. 04. 2013
Сайтът на ПОкупко-ИЗКупвателния софтуер - PurPur, вече е лесно откриваем в интернет с www.google.bg.

Още новини

Статистика

Locations of visitors to this page

BGtopchat-image
Задайте ни въпрос!